به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی مینو در خصوص خرید سهام کارخانه قند فسا توضیحات تکمیلی ارائه نمود.