به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند ارومیه اعلام داشت باتوجه به عدم آماده سازی به موقع مدارک ومستندات مربوط به افزایش سرمایه این شرکت صدور مجوز افزایش سرمایه ازدستور اداره بورس خارج گردید، بدیهی است رسیدگی مجدد به تقاضای این شرکت،منوط به ارائه درخواست جدید به همره مدارک ومستندات کامل وکافی میباشد.