به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده فراخواند.