به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در خصوص تصفیه بدهی ارزی مربوط به شناور خریداری شده در سال ٢٠١۶ از یک شرکت چینی شفاف سازی نمود.