به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه فن آوا اعلام نمود در مناقصه اجرای خدمات نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها و تجهیزات شبکه WAN و LAN موجود در ساختمان های اداری و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به عنوان برنده اعلام شده است.