به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در خصوص افشای اطلاعات مربوط به افزایش ٣۵ درصدی نرخ فروش توضیحاتی ارائه نمود.