به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره صنایع کاغذ سازی کاوه افزایش سرمایه ١٨٠درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.