به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت مارگارین نرخ فروش محصولات خود را ١۴درصد افزایش داد.