به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٩ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت گلوکوزان حدود ۴٢٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.