بورس ٢۴، بورس اوراق بهادار تهران اعلام داشت، دامنه نوسان روزانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٠۴/١۶ به١٠ درصد کاهش می یابد. لازم به ذکر است دامنه نوسان مذکور نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل محاسبه میگردد.