بورس ٢۴، فرابورس ایران اعلام کرد، اسناد خزانه اسلامی در نماد های اخزا٩٠١،اخزا٩٠٢،اخزا٩٠٣،اخزا٩٠۴ و اخزا ٩٠۵ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده است.