به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ساوه از افزایش قیمت فروش محصولات سیمان طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.