به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تجارت نو از خرید یک قطعه زمین به متراژ ۵۴۴۶٧ متر مربع واقع در بابلسر منطقه میرود خبر داد و اعلام داشت از ۶٨٠ میلیارد ریال کل مبلغ معامله، سهم شرکت بیمه تجارت نو بابت ٣ دانگ آن به مبلغ ٣۴٠ میلیارد ریال می باشد. نحوه پرداخت ثمن کل معامله بصورت ٢٠٠ میلیاردریال نقدی ، ٢٠٠ میلیارد ریال در تاریخ ٩٩.٠۴.٢۵ و مابقی همزمان با انتقال سند می باشد.
بیمه تجارت نو از خرید یک قطعه زمین خبر داد