به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کابل سازی ایران از انعقاد قرارداد تامین کابلهای سربی طبق مشخصات فنی درخواستی مشتری با شرکت پایندان خبر داد. مبلغ قرارداد ١٣٣ میلیارد ریال می باشد.
انعقاد قرارداد جدید در  کابل سازی ایران