مجمع شرکت مخابرات ایران امروز تشکیل شد و ۵٠ درصد سود شرکت را تقسیم کرد.