به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان دشتستان از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.
نرخ های فروش سیمان دشتستان افزایش یافت