به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان دشتستان از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.