به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شمال از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.
سیمان شمال افزایش نرخ فروش گرفت