به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس اعلام نمود در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده سوالی مطرح نشد.
در کنفرانس خبری کاغذ پارس سوالی مطرح نشد