به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان غرب از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.
سیمان غرب هم افزایش نرخ فروش را تایید کرد