به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان غرب از افزایش نرخ محصولات بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد.