به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایرانیت در خصوص صورت های مالی و عملکرد شرکت توضیحاتی ارائه نمود.
شفاف سازی ایرانیت در خصوص صورت های مالی