شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان پس از پذیرش در فرابورس، امروز برای اولین بار مجمع برگزار کرد.