به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ارومیه اعلام داشت بازگشت به نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان (به پیوست) سایر انواع سیمان نیز به تناسب سیمان تیپ یک به همان درصد افزایش یافته است.لازم به توضیح می باشد که درآمد ناشی از فروش تمامی محصولات در سال ١٣٩٨ به مبلغ ٢،٢۵١،۴۶٠ میلیون ریال می باشد.
سیمان ارومیه از افزایش نرخ فروش محصولات گفت