به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان اعلام داشت بر اساس بودجه تنظیمی و برآورد اعلام شده نرخ فروش جوجه یک روزه گوشتی را برای پیش بینی سال مالی آتی (٩٩.٠٩.٣٠ ) به ازاء هر قطعه ٢٧،٩٠٠ ریال اعلام نموده است حال با توجه به وضعیت بازار و شرایط عرضه و تقاضا نرخ مذکور در شش ماهه ابتدای سال مالی تحقق نیافت ولی پیش بینی می شود در ۶ ماهه دوم سال مالی با بهبود شرایط بهای فروش افزایش یاید و میانگین نرخ فروش جوجه یک روزه برای سال مالی منتهی به ٩٩.٠٩.٣٠ در مجموع به نرخ اعلامی ٢٧،٩٠٠ ریال برسد لذا هیچ گونه تعدیل قیمت و بهای فروش برای جوجه یک روزه گوشتی برای شرکت متصور نمی باشد. در مورد گوشت مرغ نیز به مانند جوجه یک روزه با توجه به برآورد و وضعیت بازار و شرایط عرضه و تقاضا نرخ بودجه در شش ماهه ابتدای سال مالی تحقق نیافت ولی پیش بینی می شود در ۶ ماهه دوم سال مالی با بهبود شرایط بهای فروش افزایش یاید و میانگین به برآورد های اعلامی قبلی لذا هیچ گونه تعدیل قیمت و بهای فروش برای گوشت مرغ بیشتر از میانگین برآورد اعلامی قبلی برای شرکت متصور نمی باشد.