به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر افزایش سرمایه ۵١ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.