مجمع شرکت آریا ساسول امروز برگزار شد که این مجمع به ازای هر سهم ٨٧۴ تومان سود تقسیم کرد.