به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.