مجمع عمومی فوق العاده فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، امروز با حضور ۸۷.۵۵ درصد سهامداران تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، این مجمع، به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت رای مثبت داد. فخریان مدیر عامل شرکت، درباره این افزایش سرمایه در مجمع گفت...