به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۵٠ درصدی بانک خاورمیانه از محل سود انباشته را صادر نمود.