مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سرمد امروز برگزار شد.