بورس ٢۴: نفت بهران و نفت پارس با رشد و نفت ایرانول و نفت سپاهان با کاهش فروش امسال را شروع کردند. وضعیت چهار شرکت تولید کننده روانکار ( نفت بهران ،نفت پارس ، نفت ایرانول و نفت سپاهان ) در سال جاری نشان از تغییرات در سهم بازار این چهار شرکت بزرگ دارد، به طوری که،بر اساس گزارش کدال چهار شرکت درسه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شرکت نفت بهران با حدود ۸ درصد رشد در فروش، شرکت نفت پارس با ۲ درصد رشد در فروش ، شرکت نفت ایرانول ۲ درصد کاهش فروش و نفت سپاهان حدود ۳۰ درصد کاهش فروش مواجه شده اند.

 بورس ٢۴: نفت بهران و نفت پارس با رشد و نفت ایرانول و نفت سپاهان با کاهش فروش امسال را شروع کردند.
وضعیت چهار شرکت تولید کننده روانکار ( نفت بهران ،نفت پارس ، نفت ایرانول و نفت سپاهان ) در سال جاری نشان از تغییرات در سهم بازار این چهار شرکت بزرگ دارد، به طوری که،بر اساس گزارش کدال چهار شرکت درسه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شرکت نفت بهران با حدود ۸ درصد رشد در فروش، شرکت نفت پارس با ۲ درصد رشد در فروش ، شرکت نفت ایرانول ۲ درصد کاهش فروش و نفت سپاهان حدود ۳۰ درصد کاهش فروش مواجه شده اند.
این گزارش می افزاید :
*فروش نفت بهران از ۷۵۰ میلیارد تومان سه ماهه اول سال گذشته به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال رسید.
*فروش شرکت نفت پارس از ۴۹۰ میلیارد تومان سه ماهه اول سال گذشته به  بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال رسید.
*فروش شرکت نفت ایرانول از بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان سه ماهه اول سال گذشته به ۶۲۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.
*فروش شرکت نفت سپاهان از بیش از ۱۲۴۰ میلیارد تومان سه ماه اول سال گذشته به ۸۸۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.
گفتنی است ، در صنعت روانکار در 3ماهه آخر سال این چهار شرکت بیشترین فروش را دارند ، حال آن که عملکرد سه ماهه اول سال نشان دهنده افزایش سهم بازار چند درصدی نفت بهران و نفت پارس در فروش انواع روغن موتور است.