به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩، حدود ۶۶٩ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که از این مبلغ ٢٣٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٩٧ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک هم چون ماه های گذشته در خرداد ماه هم ٩۴ میلیارد تومان مثبت بود و در سه ماهه نیز به تراز مثبت ٢٧٢ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به تراز مثبت فروردین و اردیبهشت رشد داشته است.