به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه آسیا از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره شرکت دعوت به عمل آورد.