مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز امروز برگزار شد. این مجمع اعلام کرد که شرکت از دو محل متفاوت، افزایش سرمایه خواهد داشت.