به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نرخ محصولات مجتمع صنایع لاستیکی یزد از ٢۵۴،۵۴٠ ریال به ٣٣٠،٩٠٢ ریال افزایش یافت.