به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد و صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.