به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب در خصوص بدهی ارزی به بانک صنعت و معدن توضیحات تکمیلی ارائه نمود.