به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب اعلام نمود عطف به نامه بانک صنعت و معدن، درصورت شمولیت این شرکت از مزایای آئین نامه ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، معادل ریالی بدهی تسهیلات ارزی مأخوذه از آن بانک ، تا پایان شهریور ماه ١٣٩٩ بالغ بر ٢٨١ میلیارد ریال است که به محض قطعیت سایر مراحل اجرایی، اطلاعات در اختیار سهامداران قرار می گیرد.