به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢۵٠درصدی صنعتی دوده فام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.