به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران در اصلاحیه ای ارزش دفتری دارایی بفروش رفته را نسبت به کل دارایی ها از ٨۴ درصد به ١١ درصد تغییر داد.