بورس ٢۴،شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در نماد «بخاور١» در بازار اول فرابورس ایران در روز یکشنبه مورخ ١ تیر ماه گشایش خواهد شد.