به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع لاستیک یزد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ برای هر سهم ٢٢۶٧ ریال سود محقق کرد. پیزد در مدت مشابه سال قبل ٧٧٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٩٢ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧۵ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.