به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک خاورمیانه در گزارش تفسیری اعلام داشت، پیش بینی شده است درآمد تسهیلات اعطایی در پایان سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ رشدی ٣۴درصد را تجربه نماید.سود سپرده گذاری و اوراق بدهی نیز پیش بینی رشد ۵٨ درصدی داشته است. شایان ذکر است پیش بینی می شود در پایان سال ١٣٩٩ نیز سود سرمایه گذاری های بانک رشدی بالغ بر ۴٠ درصد نسبت به سال ١٣٩٨ باشد.