به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک خاورمیانه در ١٢ منتهی به اسفند ١٣٩٨ برای هر سهم ٨۶۵ ریال سود محقق کرد. وخاور در مدت مشابه سال قبل ۶۴٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٣۵ درصدی سود بانک در ١٢ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣۵ درصدی درآمدهای بانک دانست. هم چینین جمع هزینه های بانک نیز در سال ٩٨ با ۴ درصد کاهش مواجه بود. گفتنی است سود تلفیقی محقق شده برای بانک در سال مالی ١٣٩٨ معادل ٩٢٣ ریال به ازای هر سهم گزارش شده است.