مجمع شرکت شیرین دارو امروز برگزار شد و سود خوبی بین سهامداران خود تقسیم کرد.