به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بین المللی محصولات پارس نرخ پودرهای شوینده را از ١٣٠،۴۵٣ ریال به ١۵٩،٢۴۵ ریال افزایش داد.