مجمع شرکت کلر پارس با حضور ٧۵ درصد از سهامداران برگزار شد. در این مجمع اعلام شد که طرح توسعه شرکت تا آذرماه راه اندازی خواهد شد.