به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خصوص معاله فروش سهام لیزینگ پارسیان شفاف سازی نمود.