به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان ساوه در کنفرانس خبری به سوالات مهمی از جمله پیش بینی مقدار تولید و فروش در سال جاری پاسخ مبسوط ارائه نمود.