مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده پردازی ایران با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.