به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران اعلام نمود به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابقی ثمن معامله توسط نفر اول، مزایده مربوط به خط تولید تیرچه و انبار لوازم یدکی باطل شده و سپرده شخص برنده به میزان ١٠٠٠ میلیون ریال به نفع شرکت ایتالران ضبط گردید.